plebeia

Merkle Patricia tree implementation
Library plebeia
Module type Plebeia . Internal . Monad . S2
type ('a, 'z) t
val return : 'a -> ( 'a, 'z ) t
val bind : ( 'a, 'z ) t -> ( 'a -> ( 'b, 'z ) t ) -> ( 'b, 'z ) t
val (>>=) : ( 'a, 'z ) t -> ( 'a -> ( 'b, 'z ) t ) -> ( 'b, 'z ) t
val map : ( 'a -> 'b ) -> ( 'a, 'z ) t -> ( 'b, 'z ) t
val (>>|) : ( 'a, 'z ) t -> ( 'a -> 'b ) -> ( 'b, 'z ) t

same as map

val mapM : ( 'a -> ( 'b, 'z ) t ) -> 'a list -> ( 'b list, 'z ) t
val mapM_ : ( 'a -> ( unit, 'z ) t ) -> 'a list -> ( unit, 'z ) t
val fold_leftM : ( 'a -> 'b -> ( 'a, 'z ) t ) -> 'a -> 'b list -> ( 'a, 'z ) t
val parseM : ( 'a -> 'b list -> ( 'a * 'b list, 'error ) t ) -> 'a -> 'b list -> ( 'a, 'error ) t
module Op : sig ... end