hacl

Tezos binding for Hacl*
Library hacl
Module Hacl . Hash
module type S = sig ... end
module SHA256 : S
module SHA512 : S