tezos-base

Tezos: meta-package and pervasive type definitions for Tezos

Libraries

This package provides the following libraries (via dune):

tezos-base

Documentation:

Dependencies: tezos-stdlib, tezos-crypto, data-encoding, tezos-error-monad, tezos-event-logging, tezos-rpc, tezos-clic, tezos-micheline, ptime, ezjsonm, lwt, ipaddr

tezos-base.unix

Documentation:

Dependencies: data-encoding, tezos-crypto, tezos-base, tezos-stdlib-unix, tezos-error-monad