type 'error t = {
  1. applied : (Tezos_crypto.Operation_hash.t * Operation.t) list;
  2. refused : (Operation.t * 'error list) Tezos_crypto.Operation_hash.Map.t;
  3. branch_refused : (Operation.t * 'error list) Tezos_crypto.Operation_hash.Map.t;
  4. branch_delayed : (Operation.t * 'error list) Tezos_crypto.Operation_hash.Map.t;
}
val empty : 'error t
val map : ((Operation.t * 'a list) -> Operation.t * 'b list) -> 'a t -> 'b t
val encoding : 'error list Data_encoding.t -> 'error t Data_encoding.t